Algemene Voorwaarden bedrijf DEKKERS WEBDESIGN & COACHING van Joke Aafje Dekkers

DEKKERS WEBDESIGN & COACHING, opdrachtnemer, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 78265525. Zij zal diensten verlenen aan de cliënt/co-creator/opdrachtgever (hierna genoemd co-creator), en/of werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de co-creator middels een schriftelijke opdracht, hetzij digitaal, hetzij op papier. Opdrachtnemer zal de opdracht bevestigen middels een schriftelijke reactie, hetzij digitaal, hetzij op papier. Dit wordt in het vervolg de opdracht genoemd.

• In de opdracht zal beschreven staan wat de co-creator wenst aan diensten en/of werkzaamheden en welk tarief van opdrachtnemer hier tegenover zal staan. Indien de co-creator akkoord is wat in de opdracht staat, dan is de overeenkomst rechtsgeldig volgens het Nederlands recht. Indien er een vergissing of verschrijving in de overeenkomst staat, dan kan de opdracht begrijperlijkerwijs nog worden aangepast.

• Door het aanvaarden van de opdracht geeft de co-creator toestemming aan opdrachtnemer om een bestand met persoonlijke gegevens aan te leggen. Zij zal met de gegevens vertrouwelijk omgaan zoals wettelijk voorgeschreven. Zie ook het Privacy document elders op deze website.

• De genoemde tarieven (in euro’s) geldig voor de diensten en/of werkzaamheden zijn exclusief BTW. Sommige diensten zoals les of training zijn vrijgesteld van BTW. Dit wordt meestal bij de dienst en/of werkzaamheid vermeld. Eventuele reiskosten komen voor rekening van de co-creator. Dit wordt apart op de factuur vermeld. Facturen worden via de e-mail verstuurd.

• Als de co-creator niet tevreden is met de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, dan zal in eerste instantie een gesprek plaatsvinden over de betreffende situatie en indien mogelijk ook opgelost. Als dit niet naar tevredenheid van de co-creator gebeurt, dan zal de opdracht ontbonden worden op basis van verrekening van de al gedane diensten en/of werkzaamheden. Omgekeerd behoudt opdrachtnemer het recht voor om tot ontbinding van de opdracht over te gaan als de co-creator niet of niet voldoende informatie geeft of meewerkt aan de totstandkoming van de dienst en/of werkzaamheden, of wanneer de co-creator in gebreke blijft van betaling van de factuur. In dat geval zal zij de situatie eerst bespreken met de co-creator, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, zodat er een eventuele bijsturing/bijstelling kan plaatsvinden. Als dit geen of onvoldoende resultaat oplevert, dan zal de opdracht worden ontbonden.

• Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor schade aan een device (hardware, software, foto’s of andere data) ontstaan ten gevolge van uitvoering van werkzaamheden of diensten aan het device. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de co-creator onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte of directe schade ontstaan door verlies van (data op) een device, door het vervoeren van een device, door onvoorziene omstandigheden bij het uitvoeren van de dienst en/of werkzaamheden van de opdracht en door bedrijfsstagnatie bij de co-creator .


Ondergetekende, de co-creator, verklaart hierbij de algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan:

Voorletter(s) (roepnaam) en Achternaam: _____________________________________________________

Straat en huisnr: _________________________________________________________________________

Woonplaats: ____________________________________________________________________________

Datum: ________________________________________________________________________________

Handtekening voor akkoord: _______________________________________________________________


AV-DWC-versie-08-apr-2024